Kleine letters

Als professioneel vertaalbureau ontkomt ook Double Dutch niet aan de juridische zaken die samenhangen met zakelijke dienstverlening en het hebben van een website. Ook wat betreft onze ‘kleine letters’ proberen we duidelijk te zijn. Vandaar dat wij ze in stukken hebben geknipt. Onze kleine letters bestaan uit drie onderdelen:

Wilt u meer weten over deze zaken?

Scroll dan naar beneden. Voordat u gaat lezen: we hebben onze kleine letters met opzet wat groter afgebeeld. Dan zijn ze ten minste leesbaar!

Disclaimer

© 2011 – Alle rechten voorbehouden – Double Dutch, Eindhoven.

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op alle onderdelen van de website van Double Dutch. Double Dutch is de eigenaar en uitgever van deze website en van de informatie die op deze website wordt aangeboden. Op de informatie op deze website en deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Gebruikt u deze site vanuit andere landen dan Nederland? Dan bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving. Wij verzoeken u deze disclaimer aandachtig door te lezen. Door het gebruiken/bezoeken van deze website stemt u overigens in met de bepalingen van deze disclaimer.

Correctheid van de informatie

De gegevens op deze website zijn bedoeld voor algemene informatie. Het gebruik van de aangeboden informatie is te allen tijde voor eigen rekening en risico. Double Dutch heeft deze website met zeer grote zorg samengesteld. We beseffen echter dat er spaanders kunnen vallen omdat er wordt gewerkt. Mocht er met andere woorden informatie op deze website staan die niet correct is, dan bieden wij op voorhand daarvoor onze excuses aan. Graag horen wij van u om welke informatie het gaat. Dan zorgen wij ervoor dat alles zo spoedig mogelijk wordt gecorrigeerd en/of aangepast. Ook uw overige op- of aanmerkingen over onze website zijn van harte welkom! Stuur dan een mailtje naar onze webmaster. Alvast bedankt!

Double Dutch streeft er naar altijd correcte en actuele informatie aan te bieden aan de bezoekers van deze website. Wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. Double Dutch aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie. Het auteursrecht van informatie die via de links toegankelijk is, ligt bij de eigenaar van de betreffende pagina’s. Dit geldt ook voor alle gebruikte handelsmerken en logo’s. Double Dutch is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waar naar wordt verwezen. Aan alle op deze site getoonde informatie of van deze site te downloaden informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Misbruik wordt aanhangig gemaakt bij de bevoegd zijnde rechtbank. Alle informatie op deze website, in welke vorm dan ook (denk onder meer aan teksten, illustraties en te downloaden bestanden) is en blijft eigendom van Double Dutch, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld.

Wijzigen website

Double Dutch kan niet instaan voor het foutloos en/of ononderbroken functioneren van deze website. Double Dutch mag deze website en de gegevens op zijn website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. Double Dutch is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Opslag voor eigen gebruik

De informatie van deze website mag door de gebruiker worden opgeslagen voor eigen gebruik. Verder mag niets van de op deze website getoonde of van deze website te downloaden informatie worden verveelvoudigd, opgeslagen in geautomatiseerde gegevensbestanden, in enige vorm of op enige wijze, hetzij digitaal/elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of op enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Double Dutch. De informatie die Double Dutch op deze website aanbiedt, mag uiteraard worden gebruikt als bron voor vrije nieuwsgaring.

Anoniem

De website van Double Dutch kan anoniem worden bezocht. Wel wil Double Dutch een beeld krijgen van het aantal bezoekers van deze site en welke pagina’s specifiek worden bezocht. Er wordt uitsluitend naar aantallen gekeken en niet naar wie onze site heeft bezocht. Uw gegevens blijven dus anoniem.

Vrijwaring

U zult Double Dutch, onze medewerkers en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen en dergelijke, inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants en dergelijke die door derden zijn ingesteld als gevolg van of gerelateerd aan uw gebruik van deze website, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Colofon

  • Teksten: idatzi, voor tekst & uitleg
  • Ontwerp website: FUTURON

Vragen, opmerkingen, klachten

Heeft u een vraag, een opmerking of een klacht over deze website? Neem dan contact met ons op:

Double Dutch
Klokgebouw 180
5617 AB Eindhoven
Mailen kan uiteraard ook!

Privacyverklaring

Double Dutch kan bij het aanbieden van diensten op deze website informatie van u als bezoeker verwerken. Deze informatie betreft de zogenoemde ‘persoonsgegevens’. Zie hieronder voor meer informatie. Double Dutch stelde deze privacyverklaring voor zichzelf op. Wij willen u hiermee een waarborg bieden dat wij op een zorgvuldige manier met uw informatie omgaan.

Wet Bescherming Persoonsgegevens

Double Dutch houdt zich aan de geldende Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Europese richtlijnen op het gebied van privacy.

Gegevens om met u in contact te treden

Vraagt u door middel van een e-mail of een invulformulier gegevens aan bij Double Dutch? Dan worden uw gegevens gebruikt om met u in contact te treden. Als u op deze manier uw gegevens aan ons heeft verstrekt, kan het gebeuren dat u van ons een mailing ontvangt of dat u door ons telefonisch wordt benaderd.

Verstrekken van persoonsgegevens

U bent niet verplicht via deze website persoonsgegevens aan ons te verstrekken. U heeft altijd zelf de keuze of u deze gegevens wilt invoeren. Om gebruik te maken van een aantal diensten van deze website is het invoeren van persoonsgegevens niet noodzakelijk. Voor het gebruik van andere diensten verlangt Double Dutch wel dat u uw gegevens invoert. Doet u dit niet, dan kan het zijn dat u geen gebruik kunt maken van sommige onderdelen en diensten van deze website.

Omgaan met persoonsgegevens

Bij het aanbieden van diensten via onze website kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken. Het gaat hierbij onder meer om naam-, adres- en woonplaatsgegevens en gegevens met betrekking tot geboortedatum, geslacht en e-mailadres. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld bij Double Dutch bekend zijn omdat u heeft aangegeven dat bepaalde onderwerpen u interesseren. Het spreekt voor zich dat Double Dutch zeer zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens. Wij verwerken deze gegevens in de eerste plaats om u diensten, producten en/of informatie aan te bieden en om deze verder aan te passen aan uw behoeften en wensen.

Beveiliging

Het kraken van websites komt helaas voor. Bij een geslaagde kraak kunnen gebruikers- en bezoekersgegevens op straat komen te liggen. Double Dutch doet er alles aan om te voorkomen dat zijn website wordt gekraakt. Om die reden legt Double Dutch vast vanaf welke computers gebruik wordt gemaakt van onze website. Ook kijken wij continu of iemand niet illegaal probeert zich toegang te verschaffen tot de systemen van Double Dutch. De gegevens die worden vastgelegd, worden niet langer bewaard dan nodig voor een goede beveiliging.

Uw rechten

Wij willen graag duidelijk zijn over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. Deze privacyverklaring wil daar een bijdrage aan leveren. Als u echter vragen heeft over de manier waarop Double Dutch met uw persoonsgegevens omgaat, dan kunt u altijd een e-mailbericht sturen.

Cookies

Om onze website beter te laten functioneren, kan het zijn dat wij gebruik maken van zogenoemde ‘cookies’. Dit zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op uw harde schijf of in uw computergeheugen. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om de voorkeuren die u heeft ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen. Als het niet nodig is om in een cookie persoonsgegevens op te slaan, doet Double Dutch dit niet. Cookies kunnen uw computer of de bestanden op uw computer niet beschadigen. Wilt u geen cookies accepteren? Dan kunt u dat zelf aangeven in uw browser. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de fabrikant van uw browser. Zet u het accepteren van cookies uit? Dan is het mogelijk dat bepaalde functies van onze website niet (meer) werken of dat u van bepaalde diensten geen gebruik (meer) kunt maken.

Recht op wijzigen van de privacyverklaring

Double Dutch behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing wordt op deze pagina gepubliceerd. Double Dutch adviseert u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Algemene voorwaarden

Op al onze werkzaamheden zijn de Algemene Voorwaarden van de Vereniging van Vertaalbureaus in Nederland (VVIN) van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Utrecht onder nummer 4131. Onze eigen versie vindt u hier (pdf-formaat). Wilt u meer weten over de VVIN? Neem dan een kijkje op www.vvin.nl.